Projekti

icon_home Sākums / Par slimnīcu / Projekti
25
02, 2019
09:58:57
i

Par SAM 9.3.2. projektu

Gada balva medicīnā 2017

SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” pēc Centrālās finanšu un līgumu aģentūras uzaicinājuma sagatavoja un 2018. gada 8. jūnijā iesniedza projekta pieteikumu “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras attīstība SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību”, kurš 2018. gada 18. jūlijā tika apstiprināts.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu neatliekamās medicīniskās palīdzības veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību attīstot veselības aprūpes infrastruktūru sirds un asinsvadu, onkoloģijas un bērnu veselības jomās.

Projektā paredzēts attīstīt infrastruktūru, kas pilnībā saistīta ar neatliekamās palīdzības sniegšanu un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu trīs prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas un bērnu aprūpes jomās.

Galvenās projekta īstenošanas aktivitāte ir internā bloka (terapijas un neiroloģijas nodaļas), kā arī rehabilitācijas nodaļas pārbūve. Lai īstenotu galveno aktivitāti ir jāveic sekojošas apakšaktivitātes:
1. Informācijas un publicitātes pasākumi.
2. Projektēšanas darbi un autoruzraudzība.
3.Būvprojekta ekspertīze.
5. Būvuzraudzība.

Plānotais rezultāts - pārbūvēts SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīcas" internais bloks un rehabilitācijas nodaļa līdz ar to paaugstināta veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte un palielināta pieejamība.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 100 929 Euro, tai skaitā:
• Eiropas Reģionālās Attīstības fonda līdzfinansējums - 935789,65 euro;
• valsts budžeta līdzfinansējums - 99 083,61 euro (saskaņā ar 23.01.2018.g. MK noteikumiem Nr. 56);
• Slimnīcas pašu līdzekļi – 66 055,74 euro.

Projekta plānotais īstenošanas ilgums - 38 mēneši, no 2018. gada novembra līdz 2021. gada decembrim ieskaitot. Uz projekta iesniegšanas brīdi nav uzsākta neviena aktivitāte (pirmais iepirkums par būvprojekta izstrādi paredzēts izsludināt 2018. gada novembrī) .


21.11.2018. Lai izstrādātu būvprojektu 2018. gada 29. oktobrī tika izsludināts atklāts konkurss: “Internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. SIA “DA slimnīca” 2018/06/ERAF.

25.02.2019. 2018. gada 30. novembrī iepirkumu komisija izvērtējot nepieciešamo precizējumu apjomu nolēma pārtraukt izsludināto iepirkumu: Internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. SIA “DA slimnīca” 2018/06/ERAF. 2018. gada 6. decembrī tika izsludināts jauns atklāts konkurss: Internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, identifikācijas Nr. SIA “DA slimnīca” 2018/07/ERAF. Šī atklātā konkursa rezultātā 2019. gada 21. janvārī tika saņemti piedāvājumi no sekojošām firmām: SIA “Inxide”, SIA “JOE” un SIA “REM PRO”.

24.05.2019. Līguma parakstīšana 2019. gada 23. aprīlī starp SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” un personu apvienību “REM PRO un SESTAIS STILS” tika noslēgts līgums Nr. 27.3.2/03 par būvprojekta izstrādi internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvdarbiem.

22.08.2019. Projekta minimālā sastāvaprezentācija 2019. gada 7. augustā personu apvienība “REM PRO un SESTAIS STILS” prezentēja SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” vadības grupai izstrādāto projektu minimālā sastāvā par internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvdarbiem. Uz šo brīdi projekta izstrādes gaita rit atbilstoši izstrādātajam pakalpojumu laika grafikam.

22.11.2019. Par būvprojekta gaitu Būvprojekts ekspertīzes veikšanai jānodod 2019. gada 16. decembrī, tāpēc 2019. gada 4. novembrī tika izsludināts mazais iepirkums “Būvprojekta “Dobeles un apkārtnes slimnīcas būvprojekta izstrāde internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvdarbiem” ekspertīze”, identifikācijas Nr. SIA “DA slimnīca” 2019/06/ERAF. 2019. gada 19. novembrī tika atvērti iesniegtie piedāvājumi. Šobrīd notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

24.02.2020. Par būvprojekta gaitu 2019. gada 17.decembrī tika noslēgts līgums par būvprojekta ekspertīzes veikšanu ar SIA “Cerkazi – G”. Būvprojekta “Dobeles un apkārtnes slimnīcas internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūve” ekspertīzes izmaksas sastāda Eur 9594,00 (deviņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. 2020. gada 23. janvārī slimnīca nodeva būvprojektu ekspertīzes veikšanai.

22.05.2020. Par līguma termiņa pagarināšanu. 2020. gada martā no SIA “REM PRO” saņemta vēstule par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Līguma izpildē, kuri palēnināja Līgumsaistību izpildi, kā rezultātā tiks pagarināts būvprojekta ekspertīzes termiņš un būvprojekta iesniegšana Pasūtītājam.

20.08.2020. 2020. gada 1. jūnijā tika izsludināts atklāts konkurss “Dobeles un apkārtnes slimnīcas internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūve”, identifikācijas Nr. SIA “DA slimnīca”2020/04/ERAF. 2020. gada 3. augustā tika atvērti iesniegtie piedāvājumi un šobrīd tiek veikta iesniegto piedāvājumu vērtēšana.
2020. gada 1. jūlijā tika izsludināts 9. panta iepirkums “Dobeles un apkārtnes slimnīcas internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvuzraudzība”, identifikācijas Nr. SIA “DA slimnīca” 2020/05/ERAF. Šobrīd notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

20.11.2020. 2020. gada 14. septembrī izvērtējot visus iesniegtos piedāvājumus pieņemts lēmums slēgt līgumu par Dobeles un apkārtnes slimnīcas internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvuzraudzību ar SIA “RS Būvnieks”.

Būvuzraudzības līgumsumma sastāda EUR 13,944.00 (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri euro 00 centi) bez PVN.

2020. gada 12. novembrī pieņemts lēmums slēgt līgumu par Dobeles un apkārtnes slimnīcas internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūvi ar SIA “Aimasa”.

Pārbūves darbu kopējā līgumsumma sastāda EUR 1,709,616.20 (viens miljons septiņi simti deviņi tūkstoši seši simti sešpadsmit euro 20 centi) bez PVN.

19.02.2021. 2020. gada 25. novembrī ar SIA “Aimasa” noslēgts būvdarbu līgums Nr. 27.3.2/05 par kopējo pārbūves darbu līgumsummu 1.709.616,09 euro bez PVN. 2020. gada decembrī tika uzsākti slimnīcas rehabilitācijas nodaļas 1. kārtas un internā bloka 3. kārtas pārbūves darbi. Uz 1.02.2021. g. rehabilitācijas nodaļā (1. kārtā) tika izpildīti darbi 12,77% apmērā un internajā blokā (3. kārtā) tika izpildīti darbi 12,34% apmērā. 2020. gada 25. novembrī noslēgts arī būvuzraudzības līgums Nr. 27.3.2/06 ar SIA “RS Būvnieks”. 2020. gada 30. novembrī noslēgts autoruzraudzības līgums Nr. 27.3.2/07 ar personu apvienību “REM PRO un SESTAIS STILS”.

20.05.2021. 2021. gada 17. maijā tika izsludināts atklāts konkurss: “Medicīniskā aprīkojuma piegāde”, identifikācijas numurs SIA “DA slimnīca” 2021/09/ERAF. Piedāvājumu atvēršana plānota 21.06.2021. Iepirkuma rezultātā plānots nopirkt:
• internajam blokam - 44 pacientu funkcionālās gultas un 44 pacientu galdus;
• rehabilitācijas nodaļai - 4 elektriskos masāžas galdus un 15 koka kušetes.
Līdz 1.04.2021. g. rehabilitācijas nodaļā (1. kārtā) tika izpildīti darbi 32,30% apmērā un internajā blokā (3. kārtā) tika izpildīti darbi 27,04% apmērā.

24.08.2021. 2021. gada 19. jūlijā tika atvērti atklāta konkursa: “Medicīniskā aprīkojuma piegāde”, identifikācijas numurs SIA “DA slimnīca” 2021/09/ERAF pretendentu iesniegtie piedāvājumi. Šobrīd notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana.
Līdz 1.08.2021. g. pārbūves darbi tika izpildīti:
• rehabilitācijas nodaļas 1. kārtā - 95,27% apmērā;
• internā bloka 3. kārtā - 80,65% apmērā;
• uzsākti pārbūves darbi internā bloka 4. kārtā – izpildīti 8,10% apmērā.
2021. gada 15. jūlijā tika noslēgta Vienošanās Nr. 1 pie 2020. gada 25. novembra būvdarbu līguma Nr. 27.3.2/05 par papildus neparedzamo darbu ieslēgšanu, kā rezultātā kopējā līgumsumma par būvdarbu veikšanu sastādīja EUR 1,812,474.18 (viens miljons astoņi simti divpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit četri euro 18 centi).
2021. gada 23. jūlijā tika noslēgta Vienošanās Nr. 2 pie 2020. gada 25. novembra būvdarbu līguma Nr. 27.3.2/05 par papildus darbu ieslēgšanu un darbu izslēgšanu, kā rezultātā kopējā līgumsumma par būvdarbu veikšanu sastādīja EUR 1,831,173.34 (viens miljons astoņi simti trīsdesmit viens tūkstotis viens simts septiņdesmit trīs euro 34 centi).
2021. gada 5. augustā tika noslēgta Vienošanās Nr. 3 pie 2020. gada 25. novembra būvdarbu līguma Nr. 27.3.2/05 par papildus darbu ieslēgšanu, kā rezultātā kopējā līgumsumma par būvdarbu veikšanu sastādīja EUR 1,871,680.06 (viens miljons astoņi simti septiņdesmit viens tūkstotis seši simti astoņdesmit euro 06 centi).

E-pieraksts

Eveselības punkts

Rentgena izmeklējuma maksas apjomu nosaka nosūtījuma veids.

Kontakti

Ambulatorās nodaļas reģistratūra
+371 63722375

Radioloģijas nodaļas reģistratūra
+371 63722407

Uzņemšanas nodaļa
+371 63723442

E-pasts
[email protected]


Ģimenes ārstu konsultatīvas tālrunis
+371 66016001

Nacionāla veselības dienesta informatīvais tālrunis
+371 80001234

Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana
03 , 112, 113

Darba laiki

Speciālistu darba laiki

Sekot @dobelesslimnica