Telpu nomas tiesību izsole

NEDZĪVOJAMO TELPU ĀDAMA IELĀ 2, DOBELĒ NOMAS TIESĪBU RAKSTISKA IZSOLE

Tiek izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamām telpām Ādama ielā 2, Dobelē, LV – 3701, kadastra apzīmējuma numurs 46010062420003, atbilstoši Nedzīvojamo telpu nomas tiesību rakstiskas izsoles, ID Nr. SIA “DA slimnīca” TNI2023/01nolikuma (turpmāk tekstā – Nolikums) pielikumam Nr. 2 “Telpu apraksts” (turpmāk tekstā- Nomas objekts), kur paredzētais Nomas objekta izmantošanas mērķis ir hemodialīzes nodaļas pakalpojumu sniegšanai. Nomas objektu nav paredzēts iznomāt cita veida pakalpojumu sniegšanai.

Ar izsoles nolikumu un Nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” mājas lapā www.dobelesslimnica.lv .

Ar izsolāmo Nomas objektu pretendents var iepazīties darba dienās līdz 2023. gada 6. marta plkst. 14:00, iepriekš piesakoties pie saimniecības daļas vadītāja Laura Bedrīša pa tālruni: 26182705.

Pretendenta piedāvājumu pieņemšana tiek pārtraukta vienu stundu pirms rakstiskās izsoles sākuma, tas ir 2023. gada 7. martā plkst. 10:00.

Izsole notiks 2023. gada 7. martā plkst. 11:00 , SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” diagnostikas korpusa 3. stāvā konferenču zālē.

Uzziņas pa tālruni 63781146


Nedzīvojamo telpu izsoles rezultāts

Ar 2023. gada 7. marta SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” izsoles komisijas lēmumu (protokols Nr. 2) nomas līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “Medicīnas sabiedrība Gaiļezers”, reģ.Nr. 40103019330, kura piedāvājums atbilst visām Nolikuma prasībām un piedāvātā nomas maksa ir 4,84 euro/m2 bez PVN .


Nolikums par nedzīvojamo telpu izsoli

Pielikums Nr.1 Pieteikums izsolei

Pielikums Nr. 2 Telpu apraksts

Pielikums Nr.3 Telpu nomas līgums