Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Dobeles un apkārtnes slimnīcā ieviešanu

2010. gada 1. decembrī tika parakstīts līgums Nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/016 starp Veselības ekonomikas centru un SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” par projekta: ”Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Dobeles un apkārtnes slimnīcā” ieviešanu.

Projekts tiek īstenots Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1. prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.5. pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” 3.1.5.3. aktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība” 3.1.5.3.1. apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” ietvaros (detalizētāka informācija par apakšaktivitāti pieejama Projekta Sadarbības iestādes – Veselības ekonomikas centra mājaslapā: http://esf.vec.gov.lv).

Projekta mērķis 
Uzlabot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu  savlaicīgumu, kvalitāti, pieejamību, infrastruktūru, tādējādi nodrošinot ātru un efektīvu ārstēšanu, racionālu resursu izlietojumu, atbilstošu vidi un mikroklimatu pacientiem un personālam.
Projekta ietvaros plānotie pasākumi vērsti uz efektīvāku energoresursu izmantošanu.

Projekta izmaksas:
LVL 704 760,00

Projekta finansēšanas avoti
ERAF līdzfinansējums (85%) 599 046,00 LVL
SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca”līdzfinansējums (15%) 105 714,00 LVL

Projekta īstenošanas ilgums 18 (astoņpadsmit) mēneši.

Related Posts