Darbnespējas lapu aprites elektronizācija

Nacionālais veselības dienests sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) ievieš darbnespējas lapu apriti elektroniskā vidē. No 2015. gada 1. jūlija, stājoties spēkā grozījumiem likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, darba devējam vairs nav jāaizpilda darbnespējas lapas B nodaļa “Darba devēja informācija” savukārt no 2016. gada 1. janvāra atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.134*, visas darbnespējas lapas tiks izrakstītas elektroniski E-veselības sistēmā (vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā).   Izmaiņas darba devējam Sākot no 2015. gada 1. jūlija, lai darbiniekam piešķirtu slimības pabalstu, vairs nav nepieciešams darba devēja vai pašnodarbinātā apstiprinājums par to, ka darbinieks nav ieradies darbā, savukārt, ja darbnespējas lapa izsniegta līdz 2015. gada 30. jūnijam, tad tajā ir nepieciešams veikt darba devēja vai pašnodarbinātā apstiprinājumu. Darbnespējas lapas veidlapa saglabāsies līdzšinējā izskatā līdz 2016. gada 1. janvārim. No 2015. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 1. janvārim tiek īstenots pārejas posms, kura laikā darbnespējas lapas drīkst izsniegt papīra formātā, savukārt, sākot no 2016. gada janvāra ir paredzēts sagatavot tikai elektroniskās darbnespējas lapas, kuras tiks izrakstītas E-veselības sistēmā. Darba devējs ar saviem darbiniekiem E-veselības sistēmā ievadītajām noslēgtajām darbnespējas lapām varēs iepazīties VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (VID EDS), ne vēlāk kā no 2016. gada 1. janvāra.   Izmaiņas darba ņēmējam Sākot no 2015. gada 1. jūlija, darbiniekam sava B darbnespējas lapa nav jāiesniedz darba devējam apstiprināšanai. Tomēr darbiniekam ir jāinformē savs darba devējs par pārejošu darbnespēju – gan tās sākšanos, gan beigšanos, lai darba devējs nodrošinātu faktiski nostrādātā darba laika uzskaiti. Darba ņēmējam par pārejošas darbnespējas sākumu un beigām jāinformē tādā kārtībā, kādā darba ņēmējs un darba devējs par to ir savstarpēji vienojušies, tāpat kā līdz šim, piemēram, informējot darba devēju par darbnespējas lapas sākšanos un nespēju ierasties darbā. Ne vēlāk kā no 2016. gada 1. janvāra informācija par noslēgto darbinieka darbnespējas lapu, kura izrakstīta elektroniski, darba devējam būs pieejama VID EDS. Tomēr arī pēc tam, kad informācija par noslēgtajām darbnespējas lapām būs pieejama VID EDS, arī pēc 2016.gada 1. janvāra darbiniekam būs jāinformē savs darba devējs par pārejošas darbnespējas uzsākšanos. Ja darbnespējas lapa tiks noformēta elektroniski, darbiniekam, pieprasot pabalstu VSAA, būs jāiesniedz tikai iesniegums, apliecinot, ka viņš darbnespējas periodā nav strādājis. Tādējādi pabalsta pieprasītājam nebūs personiski jāierodas VSAA, jo iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt arī elektroniski vai izmantojot elektronisko pakalpojumu vienotajā pakalpojumu portālā www.latvija.lv. VSAA ir pieejama informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksu periodiem, kas dod iespēju pārbaudīt, vai darbnespējas lapa nav izsniegta par periodu, kad cilvēkam ir aprēķināti darba ienākumi. Saskaņā ar likumu “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” slimības un maternitātes pabalstu piešķir un izmaksā, ja sociāli apdrošināta persona nevar ierasties darbā un tādējādi zaudē algotā darba ienākumus. Ja darbnespējas lapa izsniegta papīra formātā, pārejas periodā līdz 2016. gada 1. janvārim, pieprasot pabalstu, darbnespējas lapa kopā ar iesniegumu jāiesniedz jebkurā VSAA nodaļā.   Sākot no 2016. gada 1. janvāra, E-veselības sistēmas izmantošana ārstniecības iestādēm ir obligāta, kas nozīmē, ka pēc 2016. gada 1. janvāra visu darbnespējas lapu aprite būs tikai elektroniska. * Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumi Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”

Avots: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/aktualitates/493-darbnespejas-lapu-aprites-elektronizacija

Related Posts