Aktualitātes

 

Par SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīcas" ķirurģiskā profila un operāciju bloka rekonstrukciju.

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

2012. gada 28. martā SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīcai” tika nodotas ekspluatācijā pilnīgi rekonstruētas operāciju bloka divas zāles ar palīgtelpām un ķirurģiskais profils (kurā ietilpst ķirurģijas, traumatoloģijas un ginekoloģijas nodaļas).

Lai nepieļautu plūsmu krustošanos operāciju bloka sterilajā zonā, pilnībā tika pārplānota materiālu un instrumentu sterilizācijas telpa, kā arī sterilo materiālu uzglabāšana un to padeve uz operāciju zālēm caur sienas skapjiem.

Abās operāciju zālēs sienas tika apšūtas ar TRESPA paneļiem, kuri nodrošina augstu sterilitātes vidi operāciju zālēs un viegli pakļaujas telpu tīrīšanai un dezinfekcijai.

Ir izbūvēta jauna, moderna ventilācijas sistēma, kura noteiktas temperatūras un mitruma sagatavotu gaisu padod caur HEPA filtriem nodrošinot pastāvīgu sterilā gaisa apmaiņu operāciju zālēs.

Personāla ērtākas darba vietas organizēšanai abās operāciju zālēs virs operāciju galda ir iebūvēta griestu konsole Trilux Opera IS 500 aparatūras pieslēgšanai un skābekļa, CO2 un N2O gāzu centralizētai piegādei un jaunas operāciju lampas Trilux Aurinio 160/120.

Ķirurģiskā profila nodaļas ir rekonstruētas atbilstoši Eiropas standartiem. Pie katras palātas nodaļā ir izbūvēta dušas telpa ar WC. Durvis uz palātām atbilst vides pieejamības normatīvajām prasībām, pa kurām brīvi var iebraukt ar funkcionālajām gultām un ratiņkrēsliem.

Visās ķirurģiskā profila palātās ir uzstādītas sienas konsoles ar  medicīnisko gāzu, elektrības rozetēm, personāla izsaukšanas pultīm. Personāla izsaukšanas pultis ir pie katras slimnieka gultas.

Rekonstrukcijas darbi tika īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Dobeles un apkārtnes slimnīcā”, (identifikācijas Nr. 3DP/3.1.5.3.1./10/IPIA/VEC/016) ietvaros.

Kopējā īstenotā projekta summa Ls 857 422, no kuriem Ls 599 046 ir ERAF finansējums un atlikusī summa no slimnīcas līdzekļiem.

 

 

Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Dobeles un apkārtnes slimnīcā ieviešanu

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

2010. gada 1. decembrī tika parakstīts līgums Nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/016     starp Veselības ekonomikas centru un SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” par projekta: ”Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Dobeles un apkārtnes slimnīcā” ieviešanu.

Projekts tiek īstenots Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1. prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.5. pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” 3.1.5.3. aktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība” 3.1.5.3.1. apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” ietvaros (detalizētāka informācija par apakšaktivitāti pieejama Projekta Sadarbības iestādes – Veselības ekonomikas centra mājaslapā: http://esf.vec.gov.lv).

Projekta mērķis
Uzlabot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu  savlaicīgumu, kvalitāti, pieejamību, infrastruktūru, tādējādi nodrošinot ātru un efektīvu ārstēšanu, racionālu resursu izlietojumu, atbilstošu vidi un mikroklimatu pacientiem un personālam.
Projekta ietvaros plānotie pasākumi vērsti uz efektīvāku energoresursu izmantošanu.

Projekta izmaksas:
LVL 704 760,00

Projekta finansēšanas avoti
ERAF līdzfinansējums (85%) 599 046,00 LVL
SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca”līdzfinansējums (15%) 105 714,00 LVL

Projekta īstenošanas ilgums 18 (astoņpadsmit) mēneši.

Zemgale ceļā uz E – veselības sistēmas ieviešanu

 Ieviešot Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” atbalstīto projektu „Ceļā uz E – veselību Zemgalē”, saskaņā ar iepirkumu konkursa rezultātiem, projekta vadības grupa noslēgusi līgumu ar SIA „Socioloģisko pētījumu institūts” par pētījuma veikšanu, kura mērķis ir apzināt pašreizējo situāciju informācijas tehnoloģiju izmantošanā veselības aprūpes iestādēs reģionā un identificēt problēmas, kas traucē ātrāku un efektīvāku medicīniskās informācijas elektronizāciju. Vairāk>

Pievienotie failiSize
Par projekta Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Dobeles un apkārtnes slimnīcā ieviešanu.doc45.5 KB